22.10.20, 8 pm, Teatro Dal Verme, Milano

syntax ensemble