kirous

Johanna Bartz – historische Traversflöten, Performance
Vincent Kibildis – historische Harfen, Performance, Gesang
André Hinderlich – Performance, Gesang
Philipp Lamprecht – Perkussion, Drehleier, Performance, Gesang
Matthias Leboucher – Klangregie, Komposition