17.09.21, Stiftung Antonio Dalle Nogare, Bozen

Gerald Preinfalk, Saxophon
Dimitrios Polisoidis, Viola
Krasimir Sterev, Akkordeon
Kontrabass, tbc

-> infoensemble chromoson
ensemble NAMES

Gerald Preinfalk, Saxophon
Dimitrios Polisoidis, Viola
Krasimir Sterev, Akkordeon
Kontrabass, tbc

-> infoensemble chromoson
ensemble NAMES

Gerald Preinfalk, Saxophon
Dimitrios Polisoidis, Viola
Krasimir Sterev, Akkordeon
Kontrabass, tbc

-> infoensemble chromoson
ensemble NAMES

Gerald Preinfalk, Saxophon
Dimitrios Polisoidis, Viola
Krasimir Sterev, Akkordeon
Kontrabass, tbc

-> infoensemble chromoson
ensemble NAMES